Jogszabályi háttér

Honlapunk az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő fontosabb jogszabályi alapokra támaszkodva alakította ki Adatvédelmi és adatkezelési előírásait:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Honlapunk az alábbi jogi közleményt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Személyes adatok kezelése

A minitaxi.hu szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A rögzített adatokat elsősorban látogatóinkkal való kapcsolatápolás, illetőleg reklám céljából használjuk fel. A minitaxi.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.

A minitaxi.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
  4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A minitaxi.hu az adatkezelés során megőrzi a

  1. a) titkosságot: csak az férhessen az információkhoz, aki erre jogosult
  2. b) sértetlenséget: információk és felhasználás módszereinek pontossága és teljessége
  3. c) rendelkezésre állást: jogosult szükség esetén valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.

A minitaxi.hu a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy valamennyi biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékokkal szolgálhasson.

A minitaxi.hu szolgáltatásaihoz (olvasás, hozzászólás stb.) kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, és mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének. Bizonyos esetekben szükségessé válhat más alvállalkozók igénybevétele a megadott adatok kezelése, tárolása során, illetőleg ezen adatok jogszabályi előírások alapján továbbításra is kerülhetnek.

Adatai kezeléséről az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást, helyesbítést, valamint személyes adatainak törlését, zárolását kérheti. Lehetősége van továbbá, hogy bármikor ellentmondással éljen adatainak reklám céljából történő felhasználásával.

Hírlevél

A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a minitaxi.hu a regisztrációja során megadott e-mail címén keresztül rendszerességgel reklámajánlatával (termékek, akciók, nyereményjáték, újdonságok stb.) felkeresse.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név és közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó személyes adatait nyilvántartásunkból haladéktalanul töröljük, és részére a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van honlapunkon a „Leiratkozás a hírlevélről”-linkre kattintva az ott található módszerek (postai vagy online út) bármelyikével, illetve direkt hírlevelünkben.

Hatóság tájékoztatása

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A minitaxi.hu a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Érintett tájékoztatása

Az érintettet jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az érintett kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz, illetve a fentebb nevezett Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a sütik a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Süti-beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a sütik telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez a süti használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a süti (cookie) menüpontokban végezheti el a felhasználó.

A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi süti törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Google Analytics

Honlapunk a Google Inc. analízisszolgáltatását, az ún. Google Analytics (GA) alkalmazást használja. A GA sütiket helyez el az Ön böngészőjében. A „sütikben” rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok és a felhasználó IP-címe a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, azaz: adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattintott rá.

A fentiek alapján jelentéseket állít össze ezekről a honlap üzemeltetője számára azért, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja, azok kizárólag összesítő statisztikák alapjául szolgálnak.

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen honlapunkon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót!